Automobilka EMEA

Jak KIA Motors akcelerovala reakci na bezpečnostní incidenty

Kia Motors Corporation (Kia) je najstaršou kórejskou automobilkou. Ako člen automobilovej skupiny Hyundai-Kia Automotive Group má za cieľ stať sa jednou z vedúcich automobilových značiek vo svete. Kia Motors Corporation sa rozhodla vybudovať svoj prvý európsky závod na Slovensku kvôli neustálemu zvyšovaniu predaja a rastúceho trhového podielu v Európe.

Výzvy

  • Rozsiahla infraštruktúra naviazaná priamo na výrobné procesy
  • Nutnosť zlepšenia reakčnej doby na bezpečnostné incidenty
  • Pracná manuálna diagnostika podstaty prevádzkových problémov

Přínosy

  • Zvýšenie bezpečnosti
  • Zrýchlenie reakčnej doby na prevádzkové incidenty
  • Zlepšenie procesu diagnostiky problémov pomocou automatizovaných analytických nástrojov

Nasazené produkty

  • Flowmon ADS
  • Flowmon sonda
  • Virtual Flowmon Collector

Situace

Sieťové oddelenie zodpovedné za komplexný troubleshooting a sieťovú bezpečnosť musí neustále reagovať na výkonnostné a prevádzkové anomálie vo výrobnom závode. Tieto môžu mať priamy dopad na obchodné aktivity spoločnosti, keďže výroba automobilov je veľmi citlivá na chyby súvisiace s nefunkčnosťou informačných systémov, spomalením výroby, či zabezpečením organizácie pred stratou informačných aktív. Kapacita výrobného závodu, ktorý v súčasnosti zamestnáva okolo 3 800 ľudí, je 300 000 automobilov ročne pri plnej prevádzke.

Riešenie Flowmon umožnilo zvýšiť viditeľnosť do jednotlivých častí infraštruktúry, zrýchlit reakčnú dobu incident manažmentu vďaka real-time detekcii prevádzkových problémov a zlepšit zabezpečenie informácií pomocou automatickej analýzy dátových tokov.

Řešení

Nasadeniu riešenia predchádzali dve základné podmienky zo strany klienta – pokrytie kompletnej časti infraštruktúry monitoringom Flowmon a využitie veľmi kvalitného a prepracovaného virtuálneho prostredia pre správu a analýzy informácií zo siete. V rámci druhej požiadavky bol preto našim slovenským autorizovaným partnerom, spoločnosťou ANECT, implementovaný virtuálny Flowmon kolektor, ktorý zbiera, uchováva a vizualizuje informácie z Flowmon optických a metalických sond v kombinácii s informáciami z ďalších aktívnych prvkov, ktoré sú schopné exportu štandardu NetFlow/IPFIX. Pre automatickú analýzu dátových tokov s ohľadom na prevádzkové a bezpečnostné anomálie je využitý Flowmon Anomaly Detection System, ktorý je dimenzovaný pre potreby veľkého výrobného závodu.

„Našou prioritou bolo zlepšenie viditeľnosti do situácie v infraštruktúre, keďže v našom výrobnom segmente výpadky v infraštruktúre znamenajú automaticky nemalé finančné straty. Práve preto sme sa rozhodli, že okrem nástrojov ako Cisco Prime zainvestujeme aj do monitoringu dátových dokov so širokými analytickými možnosťami, zvýšime tak bezpečnosť prostredia a zrýchlime reakčnú dobu na nepredvídateľné prevádzkové incidenty. Flowmon nám tak umožňuje pokryť veľkú časť ďalšej detailnej viditeľnosti prevádzky infraštruktúry.“

Peter Škorvánek
Sieťový administrátor Kia Motors Slovakia
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial