LICENČNÍ UJEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI FLOWMON NETWORKS PRO KONCOVÉ UŽIVATELE PRODUKTU FLOWMON

(zkušební, NFR – not for resale a placená verze)

DŮLEŽITÉ: PROSÍM ČTĚTE PŘED INSTALACI, KOPÍROVÁNÍM, STAHOVÁNÍM NEBO POUŽITÍM TECHNOLOGICKÉHO PRODUKTU ("PRODUKT") SPOLEČNOSTI FLOWMON NETWORKS, KTERÝ SE POKOUŠÍTE STÁHNOUT, KTERÝ JINAK DOPROVÁZÍ, NEBO JE DODÁVÁN S TÍMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍM (“UJEDNÁNÍ”). PRODUKT SE MŮŽE SKLÁDAT ZE SOFTWARU VESTAVĚNÉHO V HARDWARU NEBO POSKYTNUTÉHO S TÍMTO HARDWAREM, ANEBO ZE SOFTWARU POSKYTOVANÉHO SAMOSTATNĚ; VEŠKERÝ SOFTWARE POSKYTOVANÝ V NEBO S HARDWAREM, ANEBO POSKYTOVANÝ SAMOSTATNĚ, VČETNĚ VEŠKERÝCH VYLEPŠENÍ, ZÁPLAT, ROZŠIŘENÍ, NEBO OPRAV K NĚMU SE POVAŽUJE ZA „SOFTWARE“. STAŽENÍM, KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ, NEBO POUŽÍVANÍM PRODUKTU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, SUBJEKT NEBO SPOLEČNOST, KTEROU ZASTUPUJETE („DRŽITEL LICENCE“) BEZVÝHRADNĚ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SE STÁVÁ SMLUVNÍ STRANOU TOHOTO UJEDNÁNÍ SE SPOLEČNOSTÍ FLOWMON NETWORKS, a.s. SE SÍDLEM: SOCHOROVA 3232/34 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA („FLOWMON“) A BUDE JÍM VÁZÁN. POKUD DRŽITEL LICENCE NESOUHLASÍ BEZPODMÍNEČNĚ SE VŠEMI USTANOVENÍMI TOHOTO UJEDNÁNÍ, JE STAHOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ, INSTALACE, NEBO POUŽITÍ PRODUKTU PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. TOTO UJEDNÁNÍ TVOŘÍ DOHODU MEZI FLOWMON A DRŽITELEM LICENCE OHLEDEM VÝŠE UVEDENÝCH PRODUKTŮ, VYLUČUJE VŠECHNY ODPORUJÍCÍ USTANOVENÍ JAKÉKOLI OBJEDNÁVKY (NEBO PODOBNÉHO DOKUMETU) A NAHRAZUJE A RUŠÍ JAKÉKOLIV PŘEDEŠLÉ DISKUSE NEBO DOMLUVY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI. V TOMTO DOKUMENTU ZA „DATUM ÚČINNOSTI“ SE POVAŽUJE DEN, KDY DRŽITEL LICENCE KOPÍRUJE, STÁHNE, NAINSTALUJE NEBO POUŽIJE PRODUKT. SOFTWARE OBSAŽENÝ V PRODUKTU JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM A MEZINÁRODNÍMI ÚMLUVAMI O AUTORSKÝCH PRÁVECH, JAKOŽ I JINÝMI ZÁKONY A ÚMLUVAMI O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ. SOFTWARE OBSAŽENÝ V PRODUKTU SE NEPRODÁVÁ, POUZE SE UDĚLUJE LICENCE K JEHO UŽÍVÁNÍ.

 

1. UDĚLENÍ LICENCE.

PRODUKT se licencuje následovně:

(a) Instalace a používání

FLOWMON uděluje DRŽITELI LICENCE právo používat PRODUKT. Jedině v případě, že PRODUKT pozůstává výhradně ze SOFTWARU, společnost FLOWMON uděluje DRŽITELI LICENCE právo instalovat a používat kopie PRODUKTU na hardware, kde je software předinstalován nebo ve vlastním virtuálním prostředí.

(b) Záložní kopie

DRŽITEL LICENCE může také pořizovat kopie PRODUKTU v nutném rozsahu pro účely zálohování nebo archivace.

(c) Počet kopií

DRŽITEL LICENCE má právo na jednu koncovou instalaci PRODUKTU na konkrétní hardware, kde je software předinstalován nebo do konkrétního virtuálního prostředí za právě jednu zakoupenou licenci. DRŽITEL LICENCE se zavazuje zdržet se instalací nad rámec uvedený v tomto bodě.

 

2. POPIS OSTATNÍCH PRÁV A OMEZENÍ

(a) Zachování Informace o Autorských Právech

DRŽITEL LICENCE nesmí odstraňovat nebo měnit žádné informace o autorských právech na žádné z kopií PRODUKTU.

(b) Distribuce

DRŽITEL LICENCE nesmí distribuovat kopie PRODUKTU třetím stranám. Zkušební verze dostupné ke stažení ze stránek společnosti FLOWMON možno volně distribuovat.

(c) Zákaz zpětného inženýrství, dekompilace a demontáže

DRŽITEL LICENCE nesmí provádět zpětné inženýrství, dekompilovat nebo demontovat PRODUKT, až na výjimky stanovené zákonem, a to pouze v stanoveném rozsahu, bez ohledu na toto omezení.

(d) Omezení další licence a nájmu

DRŽITEL LICENCE nesmí PRODUKT pronajímat nebo půjčovat, ani bezplatně, bez předešlého písemného souhlasu společnosti FLOWMON ani k němu poskytovat licenci třetím stranám.

(e) Podpůrné služby

Společnost FLOWMON může poskytovat DRŽITELI LICENCE podpůrné služby týkající se PRODUKTU („Podpůrné služby“). Veškerý doplňkový softwarový kód poskytovaný DRŽITELI LICENCE jako součást Podpůrných služeb se považuje za součást PRODUKTU a podléhá ustanovením a podmínkám tohoto UJEDNÁNÍ.

(f) Dodržování příslušných právních předpisů

DRŽITEL LICENCE je povinen dodržovat všechny příslušné právní předpisy týkající se používání PRODUKTU.

 

3. PLATBA

3.1 PLATBA.

Společnost FLOWMON může účtovat DRŽITELI LICENCE licenční poplatek určený společností FLOWMON vůči DRŽITELI LICENCE v souvislosti s tímto UJEDNÁNÍM. DRŽITEL LICENCE je povinen zaplatit faktury společnosti FLOWMON v plné výši do čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení faktury, bez jakéhokoli snížení, protipohledávky, nebo započtení. V případě prodlení s platbou náleží společnosti FLOWMON úrok z prodlení z nesplacené částky ve výši jeden a půl procenta (1,5%) za měsíc, nebo v nejvyšší zákonem povolené výši, je-li to míň. Bez ohledu na předešlé ustanovení, společnost FLOWMON může vyžadovat uhrazení zálohové faktury nebo jiné jistoty v závislosti od zhodnocení platební historie DRŽITELE LICENCE společností FLOWMON nebo změn ve finanční situaci. Jestli postupy DRŽITELE LICENCE vyžadují, aby faktura byla vystavená vůči objednávce před tím, než bude možné provést platbu, DRŽITEL LICENCE je odpovědný za vystavení takové objednávky.

3.2 NEPŘÍMÉ DANĚ.

Částky splatné společnosti FLOWMON na základě této dohody, jsou bez jakýchkoliv prodejních nebo jiných daní nebo poplatků státu, zejména bez daně z přidané hodnoty. DRŽITEL LICENCE odpovídá za uhrazení všech takových daní nebo poplatků, s výjimkou jakýchkoli daní pouze na základě čistého příjmu společnosti FLOWMON. V případě potřeby poskytne DRŽITEL LICENCE společnosti FLOWMON osvědčení o osvobození od daně nebo o snížené daňové sazbě vydané příslušným daňovým orgánem platné v době objednávky.

V případě prodeje práva k užívání LICENCE DRŽITELI k užívání na území České republiky, je k ceně navíc připočtena i nepřímá daň DPH ve výši definované platným zákonem v České republice a DRŽITEL LICENCE odpovídá za uhrazení i této DPH.

3.3 SRÁŽKOVÉ DANĚ.

Pokud je DRŽITEL LICENCE ze zákona povinný uplatňovat srážkové daně, DRŽITEL LICENCE je povinen o tomto společnost FLOWMON předem vyrozumět a podniknout veškeré dovolené kroky požadované společností FLOWMON za účelem snížení povinnosti uplatňovat srážkové daně na transakce z tohoto UJEDNÁNÍ, včetně, ale bez omezení, přihlásit se vlastním jménem nebo jménem FLOWMON o nižší sazbu srážkové daně, koncesionářských poplatků, nebo jiné daňové zvýhodnění. DRŽITEL LICENCE je povinný dodržovat příslušné daňové zákony a předpisy na své vlastní náklady. DRŽITEL LICENCE poskytne společnosti FLOWMON součinnost ve snaze o získání přípustných daňových úlev nebo úlev pro srážkové daně, zejména tím, že poskytne společnosti FLOWMON, ve formě přijatelné pro DRŽITELE LICENCE, originály nebo osvědčené kopie potvrzení o zaplacení daně nebo jiné doklady o zaplacení srážkových daní DRŽITELEM LICENCE souvisící s platbami podle tohoto UJEDNÁNÍ.

 

4. TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Toto UJEDNÁNÍ nabývá účinnost DATEM ÚČINNOSTI a zůstává účinné, až dokud nebude zrušeno podle tohoto článku. V případě, kdy byla licence udělena na dobu určitou, končí její platnost s uplynutím této doby. DRŽITEL LICENCE může toto UJEDNÁNÍ vypovědět kdykoliv, bez nároku na navrácení licenčního poplatku nebo jeho části. Toto UJEDNÁNÍ může být zrušeno společností FLOWMON pokud DRŽITEL LICENCE poruší nebo nesplní jakékoliv ustanovení tohoto UJEDNÁNÍ, zejména pokud nedodrží platební podmínky uvedené v článku 3. tohoto UJEDNÁNÍ. Ukončení tohoto UJEDNÁNÍ má za následek zánik licencí v něm udělených. Okamžikem zrušení tohoto UJEDNÁNÍ DRŽITEL LICENCE nesmí dál používat SOFTWARE, má povinnost zničit a odstranit ze všech počítačů, pevných disků, sítí a ostatních úložních médií všechny kopie SOFTWARU, a má povinnost osvědčit společnosti FLOWMON, že tyto úkony proběhly. Články 2, 5, 6, 7 a 9 tohoto UJEDNÁNÍ zůstávají účinné i po zrušení tohoto UJEDNÁNÍ.

 

5. AUTORSKÁ PRÁVA

Všechna práva, včetně ale bez omezení na autorská práva k PRODUKTU a veškerým jeho kopiím náleží společnosti FLOWMON nebo jejím dodavatelům. Všechna práva, včetně ale bez omezení na práva duševního vlastnictví k obsahu, který může být přístupný použitím PRODUKTU, náleží a tento obsah je vlastnictvím příslušného majitele obsahu a může být chráněn příslušnými zákony o duševním vlastnictví, autorským zákonem, nebo jinými zákony a mezinárodními úmluvami. Tato ÚMLUVA neposkytuje DRŽITELI LICENCE žádná práva k užívání tohoto obsahu. Všechna práva, která nejsou vysloveně udělena, si vyhrazuje společnost FLOWMON.

 

6. VYLOUČENÍ ZÁRUKY

Společnost FLOWMON výslovně odmítá jakoukoliv záruku za PRODUKT. PRODUKT se poskytuje „jak leží a běží“, bez jakékoliv výslovné nebo předpokládané záruky jakéhokoli druhu, mimo jiné bez jakýchkoliv záruk obchodovatelnosti, neporušení pravidel, nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu. Společnost FLOWMON nezaručuje ani nepřebírá odpovědnost za správnost či úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazů nebo jiných položek obsažených v PRODUKTU. Společnost FLOWMON neposkytuje žádné záruky týkající se veškerých škod, které mohou být způsobeny přenosem počítačového viru, červa, nebo jiného obdobného počítačového programu. FLOWMON dále výslovně odmítá jakoukoli záruku nebo prohlášení vůči oprávněným uživatelům nebo jakékoliv třetí osobě.

 

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

DRŽITEL LICENCE je povinen užívat PRODUKT řádným způsobem v souladu s tímto UJEDNÁNÍM. DRŽITEL LICENCE je povinen učinit veškerá rozumná opatření k předejití vzniku jakékoliv majetkové nebo nemajetkové újmy, především je DRŽITEL LICENCE povinen (I) užívat po celou dobu PRODUKT s kompatibilním softwarovým a hardwarovým vybavením, (II) mít příslušné licence k veškerému dalšímu software instalovaném na zařízení (JINÝ SOFTWARE), na kterém je užíván PRODUKT, (III) mít po celou dobu veškerý JINÝ SOFTWARE řádně aktualizovaný, opatřený nejnovějšími dostupnými updaty, patchy (IV) ověřit u FLOWMON kompatibilitu PRODUKTU s JINÝM SOFTWARE před instalací PRODUKTU na zařízení s JINÝM SOFTWARE, (V) pravidelně v přiměřených časových intervalech, a dále též zejména před provedením aktualizace PRODUKTU, zálohovat veškerá data, nacházející se na hardware, na kterém je užíván PRODUKT, (VI) řádně zaškolit veškeré osoby pro práci s PRODUKTEM a zabezpečit minimálně jednou za kalendářní rok proškolení těchto osob pro práci s aktuální verzí PRODUKTU, (VII) bez zbytečného odkladu oznámit FLOWMONU jakoukoliv vadu funkčnosti PRODUKTU, (VIII) v případě vad PRODUKTU okamžitě umožnit FLOWMONU plný přístup k hardwaru, na kterém byl užíván PRODUKT a k JINÉMU SOFTWARE, se kterým byl PRODUKT užíván. Společnost FLOWMON není v žádném případě odpovědná za žádné škody (mimo jiné ušlý zisk, přerušení podnikání, nebo ztracené informace) plynoucí z používání, nebo nemožnosti použít PRODUKT oprávněnými uživateli, ani když společnost FLOWMON byla upozorněna na možnost takových škod. V žádném případě nebude společnost FLOWMON odpovědná za ztrátu dat, nebo za nepřímé, speciální, náhodné, následné (včetně ušlého zisku), nebo jiné škody na základě smlouvy, deliktu, nebo jinak. Omezení odpovědnosti FLOWMON za újmu se nevztahuje na případy, kdy DRŽITEL LICENCE neporušil žádnou svojí povinnost stanovenou tímto ujednáním a dále v rozsahu, ve kterém byla škoda úmyslně nebo z hrubé nedbalosti na straně FLOWMONU.

 

8. ÚPLNÉ UJEDNÁNÍ

DRŽITEL LICENCE si přečetl a porozuměl tomuto UJEDNÁNÍ, bere na vědomí, že představuje konečné a úplné UJEDNÁNÍ obou stran ohledem předmětu tohoto UJEDNÁNÍ a nahrazuje všechny předchozí nabídky, jednání, dohody a ujednání. Žádné další nebo odlišné ustanovení nebo podmínky či změny této dohody, ať už v písemné nebo v jakékoliv jiné formě a podobě, se nestanou součástí tohoto UJEDNÁNÍ, pokud nebudou vyhotovené v písemné formě a podepsané oběma stranami. V případě, že DRŽITEL LICENCE nerozumí tomuto UJEDNÁNÍ nebo jeho části, musí se zdržet instalace, kopírování, stahování nebo použití PRODUKTU. V případě, že má i přesto zájem PRODUKT instalovat, kopírovat, stahovat nebo použít, je povinen kontaktovat FLOWMON pro ujasnění UJEDNÁNÍ. Pokud DRŽITEL LICENCE poruší jakoukoliv povinnost stanovenou tímto UJEDNÁNÍM, zejména ale povinnost stanovenou v článcích 2 a 7, automaticky bez dalšího pozbývá  v okamžiku porušení své povinnosti licenci k PRODUKTU a právo užívat PRODUKT, DRŽITEL LICENCE je v takovém případě povinen okamžitě ukončit užívání PRODUKTU a PRODUKT odinstalovat.
 

9. ROZHODNÉ PRÁVO

Toto UJEDNÁNÍ se řídí, posuzuje a vykládá v souladu s právními předpisy České republiky. Strany se zavazují přijmout místní příslušnost českých soudů a podřídit se jejich pravomoci.

Document version: 31.10.2017