Výzkum a projekty

Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD Innovation (CONCORDIA)

Evropa musí zvýšit své úsilí a posílit své vlastní bezpečnostní kapacity, aby zajistila svou digitální společnost, ekonomiku a demokracii. Jedinou možnou vizí pro Evropu tak je pouze spojit síly napříč evropským výzkumem, průmyslem a veřejným sektorem a zahrnout všechny talenty a to nejen těch, kteří mají zastoupení v hlavním proudu EU, nebo ...

Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost

Vznik Centra NCK je odpovědí na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur. Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem realizace kolaborativ...

Inteligentní senzory pro měření a analýzu cloudového prostředí (MACE)

Cílem projektu je vytvořit inteligentní senzory pro měření a analýzu síťového provozu v cloudovém prostředí. Budou zkoumány nové způsoby měření s důrazem na optimalizaci používaných výpočetních zdrojů, autonomní chování senzorů a vytváření provozních telemetrických informací o chování celého systému. Správa, řízení a předávání dat z měřicích ...

Smart ADS

Cílem tohoto projektu je vyvinout novou generaci systému detekce útoků a anomálií v síti. Budou vyvinuty tři výsledky typu software. (a) Behaviorální analýza bude aplikována na data z aplikační vrstvy (L7) s cílem identifikovat hrozby a útoky na této úrovni. (b) Systém pro práci s reputačními databázemi umožní nejen konsolidovat zpracování ex...

Modul pro předzpracování dat pro detekci anomálií

Předmětem projektu je implementace vysoce specializovaného softwarového modulu pro předzpracování síťových statistik ve standardu NetFlow/IPFIX před jejich vlastním vyhodnocením v systému detekce anomálií Flowmon ADS (Anomaly Detection System). Modul zajistí operace jako vzorkování, normalizace, deduplikace nebo agregace síťových statistik př...

Podpora růstu společnosti na zahraničních trzích

Projekt navazuje na již podpořené projekty v I. a II. výzvě programu Marketing. Ze zkušeností víme, že účast naší firmy na oborových veletrzích přináší v důsledku podporu růstu na zahraničních trzích. Firma se pod novým vedením rozhodla expandovat i na zcela nové trhy v Asii. Tento projekt tuto expanzi výrazně podpoří a dále umožní účast na osvě...

Podpora budování značky na zahraničních trzích

Projekt navazuje na již podpořený projekt v I. výzvě programu Marketing. Ze zkušeností víme, že účast naší firmy na oborových veletrzích přináší v důsledku podporu expanze na zahraniční trhy. V rámci projektu tedy chceme rozšířit naši účast i na další oborové veletrhy do zemí, které korespondují s naší rozvojovou dlouhodobou strategií. Aktivity ...

Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)

Cílem je vytvořit systém, který umožní dosáhnout vyšší míry detekce hrozeb a kvalitnějšího sběru dat v sítích. Toho bude dosaženo zavedením zpětné vazby od detekčních systémů k sondám. Detekční systémy budou na základě analýzy naměřených dat žádat sondy o podrobnější analýzu vybrané části provozu. Sondy budou na základě požadavků provádět dod...

Výzkum a vývoj pokročilých analytických nástrojů pro analýzu bezpečnostních a výkonnostních problémů síťové infrastruktury, aplikací a služeb (ITOA)

Cílem projektu je vytvořit software pro vizualizaci a pokročilou analýzu chování síťové infrastruktury, aplikací a služeb (angl. IT operations analytics, ITOA). Software bude provádět sběr, korelaci, analýzu, interpretaci a vizualizaci událostí pozorovaných v síťovém provozu. Software bude poskytovat historické, současné a prediktivní zobrazení ...

DISTANCE - DIagnostika SíTě ze zAchycené komuNikaCE

Počítačové sítě tvoří složité prostředí náchylné k chybám a selhání. Včasná detekce problémů a jejich efektivní řešení je důležité pro zvýšení spolehlivosti. Bude vytvořen nový produkt pro automatizovanou diagnostiku počítačových sítí nenáročný na lidské zdroje a nevyžadující pokročilé znalosti. Navržený produkt se skládá z: i) modulu pro záchyt...

Monitorování a digitální forenzní analýza prostředí IoT (IRONSTONE)

Projekt reaguje na poptávku po nástrojích pro monitorování a analýzu dat z provozu IoT systémů, jejichž charakteristické vlastnosti, zejména výrazná distribuce funkcionality a řízení, odlišné protokoly a komunikační modely, vyžadují vytvoření nového řešení. V rámci projektu budou nalezeny a ověřeny metody sběru a analýzy dat z IoT komunikace a j...

Podpora expanze společnosti na zahraniční trhy

Projekt je zaměřen na podporu společnosti při expanzi na zahraniční trhy pomocí účasti na oborových veletrzích. Veletrhy jsou velmi důležité pro získání obchodních kontaktů na nových trzích a budování prestiže značky. V IT oboru je kladen velký důraz na ukázky systému a díky veletrhům je možné zasáhnout širokou cílovou skupinu.V rámci projektu b...

[Ukončený projekt] Time Machine

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj unikátního nástroje Time Machine pro záchyt síťového provozu zpětně v čase. Time Machine umožní správcům sítí získat síťový provoz z doby před samotnou detekcí incidentu, neboť incident je typicky detekován se zpožděním. Aktivity projektu jsou zaměřeny nejprve výzkumně za účelem výzkumu efektivních přístupů k...

[Ukončený projekt] Detekce pokročilých útoků typu DDoS pro jejich včasnou eliminaci

Projekt se věnuje aktuálnímu tématu ochrany sítí proti DDoS útokům. Počet těchto útoků rok od roku roste a to jak z hlediska počtu, velikosti, tak i škod, které tyto útoky způsobí. Bezpečnost IT a ochrany síťové infrastruktury je celospolečenský problém. Je zapotřebí nových metod, které budou řešit ochranu vysokorychlostních sítí (vícenásobné 10...

[Ukončený projekt] Decentralizovaný, kooperativní a soukromí zachovávající monitoring pro zajištění důvěryhodnosti

Projekt DEMONS (Decentralized, Cooperative, and Privacy-preserving Monitoring for Trustworthiness) se zaměřuje na vytvoření inovativního, kooperativního monitorovacího a mitigačního systému, který bude založen na zcela decentralizované, aplikace rozpoznávající, soukromí zachovávající, multi-jurisdikční monitorovací infrastruktuře. Taková infr...

[Ukončený projekt] Technologie pro zpracování a analýzu síťových dat velkého rozsahu

Projekt směřuje do oblasti zajištění bezpečnosti síťové infrastruktury. Jeho cílem je vyvinout inovativní technologické řešení pro moderní služby a infrastrukturu, které umožní poskytovatelům i uživatelům síťové infrastruktury a centralizovaných služeb odhalovat provozní a bezpečnostní problémy (např. útoky, anomálie, výpadky či slabou kvalit...

[Ukončený projekt] Technologie pro ochranu vysokorychlostních sítí

Cílem projektu bylo vytvoření zařízení pro zpracování a filtraci provozu vysokorychlostních sítí až na rychlosti 400 Gb/s s podporou analýzy aplikačních protokolů v HW i SW. Další cílovou vlastností byla modularita umožňující přidání zpracování dalších aplikačních protokolů (ve formě pluginů). Pro dosažení vysoké rychlosti zpracování by...

[Ukončený projekt] Distribuovaný systém pro komplexní monitorování vysokorychlostních sítí

Cílem projektu DMON100 je distribuovaný systém pro monitorování sítí 40/100 gigabitového Ethernetu. Systém se skládá z měřicích sond s hardwarově akcelerovanými funkcemi a softwaru pro sběr dat z těchto sond, a jejich centralizované ukládání, vizualizace a vyhodnocení. Hardwarově akcelerovaný sběr dat je realizován vlastní kartou založenou na...

[Ukončený projekt] Vyspělý konvergentní, snadno spravovatelný a inovativní návrh sítě

Cílem projektu ACEMIND (Advanced Convergent and Easily Manageable Innovative Network Design) je aplikovaný výzkum v oblasti propojení, konfigurace a monitorování hybridních počítačových sítí a zařízení k nim připojených v domácnostech a malých podnicích. Metody pro měření IP toků jsou rozšiřovány o dostupné informace v těchto sítích...