Omezená záruka na hardware společnosti Flowmon Networks

Tato omezená záruka na hardware se vztahuje na vady materiálu a zpracování na hardwarových produktech společnosti Flowmon Networks ("Flowmon"). Tato omezená záruka na hardware se nevztahuje na:

 • Software. Informace o vyloučení odpovědnosti za software jsou dostupné na stránce www.flowmon.com/eula.
 • Problémy, které vyplývají, přímo nebo nepřímo, z:
  • vnějších příčin, jako je nehoda, zneužití, nesprávné použití nebo problémy s elektrickou energií,
  • provedení servisu neschváleného společností Flowmon,
  • použití, které není v souladu s návodem k použití výrobku,
  • nedodržení návodu k použití výrobku nebo neprovádění preventivní údržby,
  • používání příslušenství, dílů nebo součástí nedodaných společností Flowmon.
  • Výrobky, které postrádají nebo mají pozměněné servisní štítky nebo výrobní čísla.
 • Výrobky, za které společnost Flowmon neobdržela platbu.
 • Běžné opotřebení.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI FLOWMON ZA ​​VADY NA MATERIÁLECH NEBO ZPRACOVÁNÍ SE OMEZUJE NA OPRAVU NEBO VÝMĚNU VÝROBKU. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY, KTERÁ JE VÝSLOVNĚ UVEDENA VÝŠE, NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST FLOWMON ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO DOMNĚLÉ ZÁRUKY NEBO PŘÍSLIBY, ZEJMÉNA VČETNĚ ZÁRUK NEBO PŘÍSLIBŮ (1) TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO VÝKONU; (2) TÝKAJÍCÍCH SE JAKÉHOKOLI VÝROBKU NEBO SOFTWARU TŘETÍCH STRAN; NEBO (3) TÝKAJÍCÍCH SE VÝSLEDKŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT Z VÝROBKU NEBO SOFTWARU ZÍSKÁNY. SPOLEČNOST FLOWMON VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PŘÍSLIBY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA NA HARDWARE MŮŽE BÝT SPOLEČNOSTÍ FLOWMON DLE JEJÍHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ ZRUŠENA, POKUD BUDOU NA ZAKOUPENÝ SYSTÉM FLOWMON NAINSTALOVÁNY VÝROBKY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ NEBYLY POSKYTNUTY SPOLEČNOSTÍ FLOWMON.

SPOLEČNOST FLOWMON NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST PŘESAHUJÍCÍ NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE NA HARDWARE A NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA SOUVISEJÍCÍ ANI NÁHODNÉ ŠKODY, ZA NÁROKY VZNESENÉ PROTI ZÁKAZNÍKOVI TŘETÍ STRANOU KVŮLI ŠKODÁM, ZA TO, ŽE VÝROBKY NEJSOU VHODNÉ K POUŽITÍ NEBO ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT ČI SOFTWARU. SPOLEČNOST FLOWMON NEZARUČUJE, ŽE BUDE PROVOZ KAŽDÉHO VÝROBKU SPOLEČNOSTI FLOWMON NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI FLOWMON NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK ZA DANÝ VÝROBEK, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM REKLAMACE, ZAPLATIL. TO JE MAXIMÁLNÍ ČÁSTKA, ZA KTEROU SPOLEČNOST FLOWMON NESE ODPOVĚDNOST.

Další podmínky omezené záruky na hardware:

 • Záruční doba je doba uvedená na dodacím listu/záručním listu a začíná dnem zakoupení výrobku, nebo je definována platností podpůrných služeb zakoupených pro odpovídající výrobky.
 • Záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu, aby byla zaručena správná funkce výrobku. Výrobek předložený k záruční opravě/výměně musí být úplný a měl by být zaslán v původním obalu. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, hradí veškeré náklady na zaslání na záruční servis zákazník. Záruka se vztahuje na vady výrobku/materiálu.
 • Záruka se nevztahuje na různé spotřební zboží (baterie, CD atd.), vady způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo manipulací s výrobkem, vady způsobené nesprávným používáním, vady způsobené používáním v nevhodném provozním prostředí, vady způsobené přírodními katastrofami nebo vandalismem, vady způsobené nesprávnou instalací nebo konfigurací, vady způsobené neoprávněným servisem a vady způsobené provozováním neoprávněnou osobou/organizací.
 • Záruka neplatí v případě použití neoriginálního nebo neautorizovaného softwaru. Záruka je neplatná, pokud je poškozena pečeť výrobce, pokud zákazník nebo jiná neoprávněná organizace výrobek pozmění nebo opraví.
 • Záruční doba se neprodlužuje, pokud výrobek v záruce nebo jakékoli jeho součásti společnost Flowmon opraví nebo vymění.
 • Společnost Flowmon může odmítnout poskytovat službu, pokud podle jejího názoru představuje poskytnutí služby pro společnost Flowmon nebo její poskytovatele služeb nepřiměřené riziko. Společnost Flowmon může službu zrušit, pokud zákazník službu zneužívá, ohrožuje nebo odmítá spolupracovat s asistujícím analytikem nebo technikem na místě. Toto zrušení neopravňuje zákazníka k žádnému vrácení zaplacených poplatků.
 • S výhradou platných právních předpisů zákazník souhlasí s tím, že společnost Flowmon a její přidružené subjekty a partnery osvobodí od jakékoli odpovědnosti za jakékoli nároky zákazníka, kromě nároků za hrubé zanedbání povinností nebo jednání záměrně způsobující škodu zákazníkovi nebo na jeho prostorách, které jsou způsobeny jakoukoli osobou nebo subjektem zapojeným společností Flowmon za účelem poskytování těchto služeb, pokud není taková osoba nebo subjekt doprovázen zákazníkem. Zákazník společnost Flowmon a její přidružené subjekty a partnery odškodní za nároky jakýchkoli třetích stran související s poskytováním služeb, kromě hrubého zanedbání povinností nebo jednání záměrně způsobujících škodu zákazníkovi nebo na jeho prostorách jakoukoli osobou nebo subjektem zapojeným společností Flowmon, které jsou podány proti společnosti Flowmon v souvislosti se službami poskytovanými v období přístupu do prostor zákazníka bez doprovodu.
 • Tyto služby mohou vyžadovat, aby měla společnost Flowmon přístup k hardwaru nebo softwaru, který nevyrábí společnost Flowmon. Pokud společnost Flowmon nebo kdokoli jiný než výrobce pracuje s takovým hardwarem nebo softwarem, mohou se záruky některých výrobců stát neplatnými. Zákazník zajistí, aby provádění služeb společností Flowmon tyto záruky neovlivnilo, a pokud je ovlivní, aby byl tento účinek pro zákazníka přijatelný. Společnost Flowmon nenese odpovědnost za záruky třetích stran ani za jakýkoli účinek, který mohou mít služby na tyto záruky.

Po kontaktování společnosti Flowmon, provedou zaměstnanci společnosti Flowmon nebo jejích poskytovatelů vzdálenou diagnostiku k určení příčiny problému. Vzdálená diagnostika může být opakována a vyžadovat přístup zákazníka do specifického servisního rozhraní výrobku. Pokud společnost Flowmon zjistí, že problém je výsledkem vady materiálu nebo zpracování, ale nelze jej vyřešit na dálku, může společnost Flowmon na základě vlastního uvážení odeslat zákazníkovi náhradní díl, zařídit, aby zákazník poslal svůj výrobek nebo vadnou část zpět do opravárenského skladu společnosti Flowmon nebo vymění díl výrobku za srovnatelný díl nebo výrobek, který může být nový nebo renovovaný. Pokud omezená záruka na hardware společnosti Flowmon pro výrobek zahrnuje záruční servis na místě, může se společnost Flowmon také rozhodnout vyslat na zákazníkovo pracoviště servisního technika, aby provedl opravu nebo výměnu. Jak výkon služby, tak doba odezvy servisu závisí na době, kdy společnost Flowmon požadavek obdrží, na alternativách služby, které zákazník zakoupil, dostupnosti dílů, geografických omezeních, povětrnostních podmínkách a podmínkách této omezené záruky na hardware. Servisnímu technikovi musí zákazník povolit plný přístup do systému a (bezplatně pro společnost Flowmon) poskytnout pracovní prostor, elektřinu a místní telefonní linku. Pokud nejsou tyto požadavky splněny, společnost Flowmon není povinna službu poskytnout.

Zálohování dat a odstranění důvěrných údajů

Před poskytnutím služby podpory a během poskytování služby podpory musí zákazník vytvořit a udržovat zálohu všech existujících dat, softwaru a programů na všech postižených systémech. Zákazník by měl pravidelně vytvářet záložní kopie dat uložených na všech postižených systémech jako preventivní opatření proti možným selháním, změnám nebo ztrátě dat. Kromě toho je zákazník odpovědný za odstranění jakýchkoli důvěrných, chráněných nebo osobních údajů a veškerých vyměnitelných médií, jako jsou SIM karty, CD nebo PC karty, bez ohledu na to, zda poskytuje pomoc i místní technik. Společnost Flowmon nenese odpovědnost za obnovení nebo přeinstalování jakýchkoli programů nebo dat. SPOLEČNOST FLOWMON NEPONESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA:

 • ZTRÁTU NEBO ZNEUŽITÍ JAKÝCHKOLI VAŠICH DŮVĚRNÝCH, CHRÁNĚNÝCH NEBO OSOBNÍCH INFORMACÍ.
 • ZTRACENÁ NEBO POŠKOZENÁ DATA, PROGRAM NEBO SOFTWARE.
 • POŠKOZENÁ NEBO ZTRACENÁ VYJÍMATELNÁ MÉDIA.
 • ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU NEBO SÍTĚ.
 • A/NEBO JAKÁKOLI JEDNÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI ZE STRANY SPOLEČNOSTI FLOWMON NEBO POSKYTOVATELE SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.