Zasady ochrony prywatności

Zasady zachowania poufności informacji firmy Flowmon Networks

W firmie Flowmon Networks a.s. ochronę Państwa prywatności traktujemy bardzo poważnie. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych przedstawiamy nasze procedury w obszarze ochrony prywatności, wyjaśniamy, jakie rodzaje informacji dotyczące Państwa gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i przetwarzamy oraz komu je udostępniamy.

DANE OSOBOWE

Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które mogą być wykorzystane do identyfikacji tej osoby, w tym między innymi imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres zamieszkania, adres do doręczeń lub inny adres fizyczny, inne dane kontaktowe, tytuł, zawód lub osobiste zainteresowania.

JAKIE DANE OSOBOWE DOT. PAŃSTWA GROMADZIMY I JAK JE WYKORZYSTUJEMY?

Państwa dane osobowe w firmie Flowmon Networks są gromadzone, jeśli zostało zarejestrowane u nas konto, jeśli korzystają Państwo z określonych produktów lub usług Flowmon Networks, jeśli subskrybują Państwo otrzymywanie wiadomości e-mailowych lub zalogujecie się do innej listy mailingowej, jeśli zarejestrujecie się do losowania nagród lub weźmiecie udział w innych działaniach promocyjnych lub jeśli przekażą nam Państwo swoje dane osobowe z jakiegokolwiek innego powodu.
Niektóre informacje mogą być zbierane automatycznie z Państwa urządzenia w celu zarządzania naszymi stronami internetowymi. W szczególności możemy automatycznie gromadzić informacje takie jak Państwa adres IP, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, lokalizacja geograficzna i inne dane techniczne. Ponadto możemy zbierać informacje na temat intereakcji Państwa urządzenia z naszymi stronami internetowymi, w tym odwiedzanych stron i klikniętych linków. Gromadząc te informacje możemy lepiej zrozumieć Państwa, dowiedzieć się skąd do nas przyszliście i jakie treści na naszej stronie Was interesują.
Czasami Państwa dane osobowe otrzymujemy od osób trzecich na przykład z listy uczestników wydarzeń biznesowych. Zapewniamy jednak, aby osoby trzecie, które przekazały nam dane osobowe, miały bądź Państwa zgodę, lub aby taka procedura była w inny sposób przestrzegana lub wymagana zgodnie z przepisami prawnymi.

Rejestracja

Jeżeli chcą Państwo pobrać wersję próbną naszego produktu, zapisać się na szkolenie lub seminarium internetowe lub po prostu zarejestrować się na naszych stronach, możemy poprosić Państwa o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mailowego, numeru telefonu i nazwy firmy. Te informacje wykorzystujemy w związku z Państwa prośbą oraz do komunikacji, na podstawie potrzeb przestrzegania umowy lub naszego uzasadnionego interesu. Dane te mogą również Państwa identyfikować podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

Udzielanie wsparcia

Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać do wspierania produktów lub usług, które u nas nabyliście, na przykład w celu poinformowania o aktualizacji produktu lub poprawionej wersji. Państwa dane możemy łączyć z informacjami z innych interakcji z Państwem, abyśmy w ramach wsparcia produktów mogli przedstawiać bardziej cenne propozycje.
Na naszych stronach internetowych jest również dostępne narzędzie „Flowmon Chat“, które oferuje pomoc w trakcie przeglądania stron. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem tego narzędzia będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych. 
Niniejsze przetwarzanie opiera się na potrzebie wykonania umowy.

Marketing

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje o najnowszych produktach, usługach, rozwiązaniach i wydarzeniach, które oferujemy, można zalogować się do otrzymywania naszego newslettera. Abyśmy mogli przekazywać Państwu niniejsze informacje marketingowe, potrzebny jest Państwa adres e-mailowy. W każdej chwili mogą Państwo zdecydować, że nie chcą od nas otrzymywać materiałów marketingowych; w takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją wylogowania się, która znajduje się na końcu każdego otrzymanego e-maila.
Jeżeli korzystaliście Państwo już wcześniej z naszych usług lub produktów, możemy wysyłać Państwu wiadomości komercyjne dotyczące powiązanych produktów i usług, które oferujemy, a które mogą uzupełniać Państwa portfolio produktów, nawet jeśli nie zarejestrowaliście się wyraźnie do otrzymywania newslettera. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji marketingowych, można zrezygnować w sposób wyżej przedstawiony.
Niniejsze przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie.

Rekrutacja nowych pracowników

W związku z wnioskiem o pracę, czy to na stanowisko podane na naszych stronach internetowych lub inne, albo w przypadku podobnego zapytania mogą Państwo nam przekazać informacje o sobie, takie jak np. swój życiorys. Takie informacje możemy wykorzystać do tego, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub dokonać oceny wniosku o pracę tj. na Państwa wniosek podejmujemy środki przed zawarciem umowy.

Przeglądanie naszych stron internetowych

Przeglądając nasze strony internetowe poruszają się Państwo po nich anonimowo, chyba że wcześniej zarejestrowaliście się u nas. Niemniej rejestrujemy Państwa adres IP (adres internetowy Państwa komputera), abyśmy mieli przegląd o tym, jaką część naszych stron odwiedzacie i jak długo tam przebywacie. Jeśli jednak nie zarejestrowaliście się u nas, nie łączymy Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi osobowymi. Podobnie jak wiele innych komercyjnych witryn internetowych używamy standardowych technologii, takich jak pliki cookies oraz inne narzędzia HTML do zbierania informacji o tym, z jakich stron korzystają Państwo celem zapisania tego, czy została otwarta marketingowa wiadomość e-mailowa. Niniejsze przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w tworzeniu stron internetowych, ich optymalizacji i marketingu.

Cookies

Cookie to mały plik danych, który strony internetowe lub ich usługodawca przeniosą za pośrednictwem przeglądarki internetowej na dysk twardy Państwa komputera, a który następnie tym stronom lub usługodawcom umożliwia rozpoznanie Państwa przeglądarki oraz odnotowania i zapamiętania określonych informacji z Państwa poprzedniej wizyty. My używamy plików cookies do tego, aby na podstawie Państwa poprzedniej lub obecnej aktywności zrozumieć Państwa preferencje. Możemy, więc oferować lepsze doświadczenia podczas przeglądania naszych stron.
Preferencje dotyczące ochrony prywatności oraz wykorzystania większości cookies i podobnych technologii mogą Państwo wyrazić za pomocą swojej przeglądarki. Przeglądarkę można również ustawić tak, aby wyłączyła pliki cookies, albo można także skasować te cookies, które już znajdują się w Państwa urządzeniu. Jeżeli nasze cookies zostaną przez Państwa zablokowane, wyłączone lub w inny sposób odrzucone, może dojść do sytuacji, że niektóre strony nie zostaną prawidłowo wyświetlone lub nie będzie można korzystać z naszych usług, które wymagają zalogowania.
Więcej informacji o używaniu plików cookie.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY KORZYSTAĆ Z PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe wykorzystamy wyłącznie w zakresie usług, o które zostaliśmy poproszeni, zgodnie z powyższym opisem, lub w celach marketingowych opisanych powyżej.  Informacje te będziemy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z Państwa instrukcjami, przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych, a naszym obowiązkiem jest zachowanie poufności.
Nasza praca na rzecz Państwa może wymagać przekazania danych naszym zewnętrznym usługodawcom, poddostawcom oraz innym powiązanym organizacjom celem wykonywania zadań i świadczenia usług w imieniu naszym. Przy wyborze zewnętrznych usługodawców dbamy o to, aby byli w stanie zapewnić taki stopień ochrony Państwa praw, który jest niezbędny do zapewnienia odpowiednich przepisów prawnych. Ponadto udostępniamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług, oraz zawarliśmy z nimi umowy, na podstawie których muszą Państwa informacje przechowywać w sposób bezpieczny i nie wykorzystywać ich do celów własnego marketingu bezpośredniego.

PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH POZA UE

W ramach usług, które oferujemy za pośrednictwem niniejszych stron internetowych, informacje, które nam Państwo przekażą, mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Może się to zdarzyć, jeżeli jakiś z naszych zewnętrznych usługodawców ma siedzibę poza UE. W takim przypadku podejmujemy działania w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby Państwa prawa były nadal chronione zgodnie z powyższymi zasadami. Jeżeli nasi zewnętrzni dostawcy są z USA, dbamy o to, aby ich usługi były objęte programem Privacy Shield – firmy, które są do niego włączone, są uważane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony, oraz ułatwiony jest w ten sposób transfer danych z UE do USA.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE?

Państwa dane będziemy przechowywać tak długo, jak to będzie konieczne w celu osiągnięcia celów, dla których przetwarzamy dane, lub z innych ważnych powodów, dla których przechowujemy Państwa dane osobowe (na przykład spełnienie naszego zobowiązania ustawodawczego, rozpatrywanie sporów lub egzekwowania naszych umów).

PAŃSTWA PRAWA

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli zgoda jest podstawą prawną takiego przetwarzania;
  2. prawo wglądu do Państwa danych osobowych, które przechowujemy oraz do informacji o tym, jak je przetwarzamy;
  3. prawo do poprawiania Państwa danych osobowych, które przechowujemy;
  4. prawo do całkowitego usunięcia wszystkich danych, które posiadamy o Państwu i przechowujemy, jeżeli nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
  5. prawo uzyskania danych osobowych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym maszynowo formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez sprzeciwu obecnego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest na zgodzie lub umowie, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do uzyskania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych;
  7. prawo złożenia sprzeciwu w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że istnieje „powód, który dotyczy Państwa konkretnej sytuacji“. Jedynym przypadkiem, gdy możemy Państwa wniosek odrzucić, jest sytuacja, w której możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
  8. prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Republice Czeskiej jest Úřad pro ochranu osobních údajů (Urząd Ochrony Danych Osobowych), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: qkbaa2n.

Można domagać się powyższych praw, a ewentualny sprzeciw można składać pisemnie pod poniższym adresem lub e-mailem pod adresem [email protected] 

Flowmon Networks a.s.
Sochorova 3232/34
616 00 Brno

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje od 25 maja 2018 r.